En vision för hela länet

Region Västerbottens nya vision, ”Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla”, talar om vad regionen strävar efter att uppnå.

Peter Olofsson ser samarbete och helhet som viktiga delar i regionens nya vision. Foto: Jan Alfredsson

Visionen formulerades efter att politikerna över tid lyssnat på vad som var viktigt för alla dem som lever och verkar i länet.

– Som politiker är det a och o att lyssna på så många som möjligt och ta del av olika synpunkter och erfarenheter, säger regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

Det politikerna hörde var vikten att hålla ihop länet.

– Vi mötte en oro för att de utmaningar vi står inför har så olika karaktär att de kan dra isär länet. De vi talade med var rädda för att det kan leda till ett vi och dom och lite förståelse för att alla perspektiv är viktiga, säger Peter Olofsson.

Hela länet

Därför är orden som inleder visionen, ”Från fjäll till kust”, mycket viktiga eftersom det är en formulering som inbegriper hela länet. 

– Men ordet gemensamt är också viktigt eftersom den ene inte klarar sig utan den andre. Ingen klarar sig själv. Det perspektivet finns också med när de gäller de olika utmaningar vi måste hantera tillsammans i organisationen och i länet, säger Peter Olofsson.

Tillsammans blir regionen mycket starkare och framgångsrikare än om var och en ska lösa problemen, menar Peter Olofsson. Det handlar om att samarbeta inom organisationen och att tillsammans med kommuner, näringsliv och andra organisationer gemensamt hitta lösningar och utveckla länet.

Peter Olofsson tycker att det är en svår pedagogik att förklara hur regionens satsningar på näringslivsutveckling också ger länsinvånarna en bättre välfärd. Med ett utvecklat näringsliv  får regionen bättre skatteunderlag också mer pengar till hälso- och sjukvården.

– Det vi satsar får vi också igen, säger Peter Olofsson.

Sikta mot stjärnorna

Visionen fyller en viktig funktion och kan delas av alla i länet då den beskriver vad regionen siktar på att nå för alla.

Den nya visionen för Region Västerbotten är organisationens andra vision.

– Den tidigare visionen satte oss verkligen på kartan när det gäller vårt förebyggande arbete och fick hälso- och sjukvården att ändra fokus och börja prata om hälsa och förebyggande arbete. Visionen bidrog till att vi orkade hålla fokus under lång tid. Den förra visionen har tjänat oss väl, säger Peter Olofsson.

Den förra visionen har också gett upphov till diskussioner vilket Peter Olofsson tycker är bra. Nu har många synpunkter på hur nära Västerbotten kom världen bästa hälsa och världens friskaste befolkning och om hur det kan mätas.

– Jag tycker att en vision ska ligga lite bortom det som är möjligt, annars blir den ett mål. Men mål är naturligtvis också viktiga och beskriver vad vi konkret ska göra för att nå visionen, säger Peter Olofsson.

En inkluderande vision

Regionens nya vision sticker inte ut på samma sätt som den förra. Men det var en avvägning när den politiska ledningen formulerade den för att få in de värden de vill sträva mot. Om formuleringen spetsades till för mycket blev det inte tydligt vad som ska uppnås.

– Det är viktigt att vi pratar om visionen och att den blir känd både inom och utanför organisationen.  Vi vill att alla, medarbetare i regionen, samarbetspartners och invånare delar den. Det är bara tillsammans som vi kommer någon vart, säger Peter Olofsson.

Han anser att det är viktigt att alla känner sig delaktiga och inkluderade i visionen.

– När vi jobbade med regionplanen utgick vi från visionen och hela planen kan brytas ned och relateras till visionen. Regionplanen beskriver vad vi konkret ska göra för att uppnå visionen, säger Peter Olofsson.

När verksamheterna planerar länkar deras uppdrag in i helheten och bidrar till att regionen kommer allt närmare visionen.

– Min förhoppning är att visionen bidrar till en ökad förståelse för andras utmaningar och perspektiv. Vi måste samarbeta ännu mer och inkludera fler för att klara våra uppgifter, säger Peter Olofsson.

 

Tillbaka till nyhetslistan