NYHETER 2021-06-03

Glesbygdsmedicinskt centrum projektleder stor satsning för ett nytt system för delning av hälsodata

I juni inleds projektet CRANE som innebär att Glesbygdsmedicinskt centrum i Region Västerbotten, Storumans kommun och Vilhelmina kommun, tillsammans med regioner i Spanien och Norge, undersöker möjligheter till ett nytt system där medborgare kan dela sin hälsodata mellan olika vårdgivare.

Idag är det inte möjligt att dela hälsodata mellan exempelvis kommunal omsorg och regionens sjukvård på grund av olika lagstiftningar som ska skydda medborgare. Detta medför hinder, särskilt för personer med kroniska sjukdomar som är i kontakt med olika vårdgivare. Med projektet CRANE undersöks förutsättningarna för att med hjälp av GDPR skapa ett system som möjliggör delning av personers hälsodata mellan olika vårdgivare. Målet är dels att underlätta patientens resa genom vården, dels att kunna arbeta mer förebyggande.

Skapar en bättre helhetsbild

Utmaningen med att dela hälsodata gör det i dagsläget svårt för vården att skapa en helhetsbild över individuella patienter. Genom patienters samtycke vill CRANE skapa en tjänst som medborgare kan använda för att samla sin hälsodata och dela med vård- och omsorgsgivare kan använda för att dela hälsodata. Projektet undersöker även möjligheten för individer att dela egengenererad hälsodata från exempelvis smartklockor.

Allt fler medborgare väljer att hålla koll på sin egen hälsa och mängden hälsodata kommer troligen fortsätta öka.

– Vi vet genom forskning att 71 procent av befolkningen upplever ökad grad av trygghet och 26 procent upplever ökad grad av frihet då de kontroller sin hälsa mer regelbundet, till exempel via självmonitorering i egna hem. Men hittills finns det inget effektivt systemstöd som gör den hälsodatan användbar i alla de vård- och omsorgssituationer som medborgaren framgent kan befinna sig i, säger Niclas Forsling, projektledare för CRANE.

Möjliggör förebyggande insatser

CRANE vill även utveckla tjänster med individanpassade och förebyggande förslag på aktiviteter som bygger på individens hälsosituation baserat på registrerad hälsodata.

- CRANE-projektet är mycket viktigt för att skapa förutsättningar för att omställningen till en god och nära vård utifrån den enskilde individens perspektiv, säger Roland Bång, projektledare God och nära vård i södra Lappland. 

– Tanken att skapa fler preventiva individanpassade tjänster för förbättrad hälsa stödjer vi fullt ut. Vi måste kunna ge våra medborgare möjlighet att effektivt hantera sin hälsodata, så att kvaliteten vid beslut i olika vård- och omsorgsituation ökar. Det är människors välbefinnande vi talar om, Karl-Johan Ottosson, kommunchef i Vilhelmina kommun.

Han ser stora möjligheter till ett helt uppdaterat och integrerat vård- och omsorgssystem där individen sätts i fokus. Karl-Johan Ottosson menar att det offentliga skall kunna hantera hälsodata både inom vården och omsorgen på bästa möjliga sätt, utan att ge avkall på patientsäkerheten.

En förkommersiell upphandling

CRANE är finansierat via EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. CRANE ska arbeta med en så kallad förkommersiell upphandling, det innebär att den upphandlande myndigheten investerar i att skapa en marknad inom ett specifikt område som kan tillgodose behoven på längre sikt. CRANE har en total omsättning på cirka 68 miljoner varav cirka 50 miljoner kommer användas för att industrin skall utveckla det önskade systemstödet.

CRANE har väckt stor uppmärksamhet internationellt, men även hos Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och Upphandlingsmyndigheten. Andreas Lundqvist, enhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum, ser CRANE som ett prestigeprojekt inom Region Västerbotten.

– Vi gör något nytt, vi har ett starkt stöd internt där CRANE är förankrat hos den högsta ledningen av hälso- och sjukvården. Samtidigt är detta större än Region Västerbottens egen verksamhet som vårdgivare, då CRANE även ska omfatta hälsodata från kommunal hemsjukvård och socialomsorg. Därför har deltagande kommuner, Vilhelmina och Storuman, en central roll i det lokala och regionala arbetet, säger Andreas Lundqvist.

Tillbaka till nyhetslistan