God och nära vård i fokus

Under förra veckan hölls informationsträffar på temat God och nära vård i Umeå, Lycksele och Skellefteå för läkare inom Region Västerbotten. Bland talarna fanns Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh från Regeringskansliet som berättade om sina respektive utredningsarbeten som ligger till grund för den stora omställning som svensk hälso- och sjukvård står inför.

Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt under besöket i Västerbotten. Foto: Jan Alfredsson

Omställningen till god och nära vård är nödvändig för att möta dagens och framtidens behov. Syftet är att stärka patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet är att skapa ett effektivt system där vården är lättillgänglig, samordnad och nära för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Byta fokus 

Anna Nergårdh leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Uppdraget är att se över hela det svenska sjukvårdssystemet och hitta en väg för en samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Därtill har hon ett uppdrag att följa och stötta systemet i omställningen. 

Göran Stiernstedt utsågs 2013 av regeringen till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och har lett utredningarna Effektiv vård och Styrning för en mer jämlik vård.  

Både Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt är tydliga med att fokus i sjukvården behöver flyttas från akutsjukhusen till primärvården, den är navet i systemet. Primärvården ska i sin tur samspela med sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.    

– Primärvården behöver därför ha både resurser och kompetens för att klara sitt uppdrag, sa Anna Nergårdh. 

– Systemet behöver byggas på kontinuitet efter individens behov. Det leder till färre akuta besök och minskad slutenvård. Samtidigt ökar det förtroendet för och nöjdheten med vården, och ökad självskattad hälsa bland befolkningen, berättade Göran Stiernstedt.  

 

Tillgänglighet och digitalisering 

Hela vårdsystemet behöver förändras på sikt, inte bara primärvården, betonade både Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt under sitt besök i Västerbotten.  

– Sjukhusen har stora utmaningar, men lösningen på problemet kan finnas utanför sjukhuset, menar Göran Stiernstedt. Den specialiserade vården kan flyttas närmare patienterna genom mottagningar och dagvård, mobila team och inte minst digitala konsultationer, fortsatte han. 

Med digitalisering kan vården höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs. Mobila lösningar och teknik gör att vården i större utsträckning finns tillgänglig när och där den behövs.  

Patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt som gör det möjligt att flytta vården närmare invånaren. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala kompetens så att de kan ge stöd till våra patienter.  

Anna Nergårdh menar att det är avgörande att marginaliserade och sårbara grupper också kan nås med ny teknik, så att ingen lämnas utanför. 

 

Fokusdagar 

Det var under den 5 och 6 februari Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt besökte Västerbotten. Fokusdagarna planerades av Region Västerbottens fem områdeschefer och genomfördes i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sammanlagt var det ett par hundra besökare som fick lyssna på föreläsningar, delta i workshops och ställa frågor till både regionala chefer och Regeringskansliets representanter. 

I Västerbotten har omställningsarbetet redan börjat och är uppdelat på tre geografiska områden: Umeå med kranskommuner, Skellefteå och Norsjö samt Södra Lappland. För att lyckas med omställningsarbetet är ett nära samarbete med regionens kommuner av största vikt och det genomförs löpande informationstillfällen och samverkansträffar.  

– Stärkta samarbeten är en nödvändighet för att vi ska kunna möta våra invånares behov och samtidigt nyttja våra samlade resurser på bästa sätt. Det främjar också omställningen mot en god och nära vård, där kommunerna är viktiga samarbetspartners, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. 

Hälso- och sjukvårdsledningen i Västerbotten om God och nära vård:

 

 

Läs mer om God och nära vård i Västerbotten.

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan