NYHETER 2020-11-30

Kortare utredningstid med effektivt team

Utredningar av barn med en sammansatt neuropsykiatrisk problematik, till exempel ADHD eller autism, kan ta lång tid och bollas ofta mellan vårdens professioner. Det nya multidisciplinära Essence-teamet i Region Västerbotten gör omhändertagandet effektivt och istället för flera år har utredningstiden förkortats till några månader innan barn och föräldrar får hjälp.

Essence-teamet
Delar av Essence-teamet: Susan Andersson, Kristina Lalos, Lii Ulander, Lena Spolander, Barbro Ivars-Aroch och Amanda Rasmuson. Foto: Jan Alfredsson

Under den första tiden av Essence-teamets pilotverksamhet identifierades en handfull barn som fick hjälp av teamet. Nu går de in i ett närmare samarbete med Ålidhems hälsocentral, vars listade patienter motsvarar något av ett tvärsnitt av västerbottningarna.

– Vi vill att arbetssättet ska komma in i regionens verksamhet, säger Susan Andersson, avdelningschef vid barn- och ungdomshabiliteringen och samordnare i Essence-teamet.

Stor styrka

Varje vecka träffas det utredande teamet, tre psykologer, logoped, fysioterapeut och läkare från olika verksamheter; Barn- och ungdomscentrum, barn- och ungdomspsykiatrin, logopedin, barnhälsovården plus en samordnare från barn- och ungdomshabiliteringen.

– Den stora styrkan är att teamet sitter tillsammans, utreder och pratar om de svåra ärendena, för att slutligen återkoppla till föräldrar och andra viktiga i nätverket kring familjen, som till exempel förskolan, säger Susan Andersson.

– Tidigare fick vi sällan till den här typen av kommunikation, säger Lii Ulander, psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå.

– Då saknades den samordning som teamet nu erbjuder och en utredning kunde ta allt ifrån ett år upp till i sämsta fall två och ett halvt år. Nu kan det ta några månader, säger hon.

Sammanhållen kedja

Arbetsformen är ny, men sättet att komma i kontakt med teamet är samma som tidigare.

– Ofta har en sköterska vid barnavårdscentralen uppmärksammat ett barn med en misstänkt neuropsykiatrisk problematik och kontaktat en psykolog vid barnhälsovården som i sin tur kontaktar oss, säger Susan Andersson.

Den samlade erfarenheten i teamet kan nu erbjuda både utredning och på sikt insatser i en sammanhållen kedja som minimerar den tids- och kompetensförlust som tidigare riskerade att försena hjälpen.

– Föräldrarna som tidigare bollats runt är nu väldigt nöjda. De känner sig trygga och vet vad som blir nästa steg, säger Lii Ulander.

Skapat mervärde

Alla teammedlemmar jobbar fortfarande kvar i de egna verksamheterna och det framgångsrika arbetet har gett synergieffekter bland vård- och omsorgspersonal vid de inblandade enheterna.

– Vi ska inte vara ett slutet utredningsteam. Essence-teamet har skapat ett mervärde för oss och till exempel har jag som psykolog på barn- och ungdomspsykiatrin fått en bättre förståelse för andra verksamheter, vilket underlättar samverkan även i andra ärenden, säger Lii Ulander.

– Vi behöver alla jobba tillsammans med att mjuka upp klinikgränserna, säger Susan Andersson.

Permanent verksamhet

Uppdraget är nu att utveckla Essence-teamets arbete så att verksamheten blir permanent.

– Under 2021 ska vi koppla på andra hälsocentraler och också kroka arm med kommunerna, säger Yvonne Lundqvist, verksamhetschef vid kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård.

Fakta: Essence står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations, ett paraplybegrepp som refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska eller neuropsykiatriska störningar under barndomen.

Tillbaka till nyhetslistan