Kunskapsstyrningen blir synligare

Det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården växer ständigt. Nu lanserar Region Västerbotten en webbsida där alla kan bekanta sig mer med systemet och följa utvecklingen lokalt. "Kunskapsstyrningen kommer att påverka alla", säger Jens Boman, ordförande i kunskapsstyrningsrådet

Katarina Linrin, Jens Boman och Marit Danell Boman har ägnat mycket tid åt att bygga upp en organisation och struktur kring kunskapsstyrning inom den befintliga hälso- och sjukvårdsorganisationen. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

Kunskapsstyrning är egentligen inte något nytt i hälso- och sjukvården som alltid jobbat evidensbaserat. Men 2017 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om en rekommendation till dåvarande landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet

– Det kommer sig av att vi i har för stora skillnader mellan och inom regioner i kvalitet och resultat. Det tar lång tid att implementera ny kunskap och vi använder inte alla data vi har i förbättringsarbeten, säger Jens Boman och tillägger att beslut på olika nivåer i sjukvården inte alltid fattas på bästa kunskap och data om kvalitet. 

– Vi har inte följt upp och analyserat resultaten i tillräcklig omfattning, men det är nu en del i kunskapsstyrningen.

Stort nationellt engagemang

En del i regionernas gemensamma beslut var att anpassa den regionala och lokala kunskapsorganisationen till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela systemet och även långsiktigt säkra en regional samt lokal kunskapsorganisation.

– Därför pågår ett stort samarbete och engagemang i hela landet där samtliga regioner bidrar med expertkunskap och resurser till det nationella systemet för kunskapsstyrning, säger Marit Boman Danell, strateg för kunskapsstyrning.

Bästa tillgängliga kunskap i varje vårdmöte

Tillsammans med bland andra Katarina Linrin, handläggare för kunskapsstyrning, och Jens Boman har de ägnat mycket tid åt att bygga upp en organisation och struktur kring kunskapsstyrning inom den befintliga hälso- och sjukvårdsorganisationen. Det är ett digert arbete och nyttan med det blir stort:

– Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården för att den ska finnas tillgänglig och användas i varje vårdmöte. Systemet ska dessutom göra det enklare att samordna de kunskapsstöd som finns till hands, säger Marit Danell Boman och fortsätter:

– För patienten skapas en god vård som innebär att den är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Det medför bättre samordning och ökad delaktighet för patienten.

Information når fler

Även om kunskapsstyrningen är omfattande och kommer att påverka alla inom vården har arbetet med systemet inte varit särskilt tillgängligt för en bredare massa. Det ändras nu med lanseringen av en sida på Region Västerbottens webbplats. Där presenteras organisationen från nationell och sjukvårdsregional nivå till den lokala. 

– Många hör av sig och är intresserade av kunskapsbaserad vård. De vill veta mer om kunskapsstyrning och vi är mycket glada över att kunna lansera den nya webbsidan. Vi kommer bland annat att presentera nyheter och aktuella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, nationella riktlinjer, vårdprogram, Nationellt kliniskt kunskapsstöd och andra kunskapsstöd, säger Katarina Linrin och gör följande medskick: 

– Vi är ute och informerar om kunskapsstyrning på arbetsplatserna och ni får gärna kontakta oss för att boka in en tid.

Kunskapen ska styra för alltid

Webbsidan kommer att vara under kontinuerlig utveckling precis som kunskapsstyrningssystemet.

– Det här kommer vi fortsätta att jobba med för alltid. Det är egentligen inget nytt att jobba kunskapsbaserat, skillnaden nu är att det sker strukturerat i hela landet, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Se mer

regionvasterbotten.se/kunskapsstyrning kan du läsa mer om kunskapsstyrningen och även se en film där Brita Winsa ger sin syn på systemet.

Tillbaka till nyhetslistan