Meddelarfrihet gäller inom Region Västerbotten

Med anledning av P4 Västerbottens rapportering i serien Tystnad kan man få intrycket att Region Västerbotten har ett anställningsavtal där det står att man inte får uttala sig kritiskt om arbetsgivaren. Det stämmer givetvis inte.

Det dokument som refereras till och som rubriceras ”anställningsavtalet” är en lokal powerpoint-presentation som tar upp frågor som berör arbetsrättsliga principer.

– Jag kände inte igen dokumentet vid intervjutillfället. Det innehåller en olycklig formulering som kan tolkas som att man inte får uttala sig kritiskt om arbetsgivaren. Men det framgår i dokumentet att yttrandefrihetsgrundlagen styr vad man får säga, säger förhandlingschef Daniel Strömberg.

På intranätet finns information som riktar sig till alla anställda om meddelarmeddelarfrihet och det är Region Västerbottens inställning i frågan, där också riktlinjer för kontakter med nyhetsmedia.

Fakta: Inledning på information om meddelarfrihet på Region Västerbottens intranät.

Det är viktigt att du som medarbetare i landstinget känner till meddelarfriheten, som är en grundlagsskyddad rättighet

Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1§ 3 st. tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundlagsskyddad rättighet för medarbetare inom offentlig förvaltning att lämna uppgifter om verksamheten till allmänheten, oftast företrädd av journalister. Tryckfrihetslagstiftningen innehåller också ett meddelarskydd som innebär att arbetsgivaren inte har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter eller ingripa mot någon som gjort detta (3 kap. 4§ TF).

Uppgifter till media kan lämnas anonymt och varken chefer eller andra medarbetare har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat ut en viss uppgift. Man har rätt att kritisera sin arbetsgivares handlande, anonymt eller öppet, utan att riskera drabbas av några sanktioner.

Tillbaka till nyhetslistan