Patientenkät leder till förbättringar

Genom att följa upp resultaten från en omfattande patientenkät har Region Västerbotten förbättrat vården för patienter som utretts och behandlats för cancer enligt standardiserade vårdförlopp. – Det är viktigt att återkoppla till personalen, både det som är bra och det som kan förbättras, säger Frida Idenfors, kontaktsjuksköterska vid hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

PREM
Två gånger per år presenterar kontakt sjuksköterskan Frida Idenfors statistik från PREM för personalen vid hud- och STD-kliniken. Foto: Jan Alfredsson

När Sveriges största processenkät för patienter, PREM, infördes 2016 var det för att följa upp upplevelserna från patienter som utretts och behandlats enligt de fem första diagnoserna inom standardiserade vårdförlopp, SVF.

Kommit längre

I dag skickas tiotusentals enkäter ut till patienter i landet som utretts och behandlats för något av totalt 31 standardiserade vårdförlopp. 2018 sändes det ut 2 500 enkäter i Västerbotten och det kom in svar från knappt 1 500 patienter.

I enkäten finns frågor om bland annat bemötande, delaktighet och tillgänglighet och eftersom den använts på samma sätt i hela landet, är det lätt att göra en nationell jämförelse. Och länet utmärker sig, menar strateg Göran Hugosson.

– I Region Västerbotten har vi kommit längre än de flesta med att använda oss av utdata från enkäten, säger han.

Åtkomlig webbplats

Sex till åtta veckor efter avslutad behandling kontaktas patienter och erbjuds att vara med i enkäten. Bland de vanligaste patientgrupperna, exempelvis inom bröst- eller prostatacancer, görs ett visst urval eftersom de är några av de dominerande diagnoserna.

– Enkätsvaren analyseras och resultaten publiceras på en nationell webbplats som är öppen för alla. Samtidigt informeras verksamheterna om resultaten och får en hint om vilka förbättringar man bör göra utifrån patienternas synpunkter, förklarar Göran Hugosson.

Goda erfarenheter

Hud- och STD-kliniken har använt sig av PREM-enkäten till sina melanompatienter sedan 2017 och både personal och patienter har mycket goda erfarenheter av den. Två gånger per år presenterar Frida Idenfors statistik från PREM för klinikens personal.

– Vi plockar upp både det positiva och negativa, säger hon.

En konkret åtgärd som kom från enkätsvaren är att personalen i dag betonar möjligheten att ta med sig en anhörig vid återbesöket.

– Vi var tidigare dåliga på att uppmuntra det, berättar Frida Idenfors.

Leder till resultat

Kliniken har jobbat på att vara mer tydliga med informationen till patienterna, både muntligt och med den skriftliga vårdplanen som bland annat innehåller vilken typ av melanom som patienten fått. Och det syns i statistiken från PREM att arbetet gett resultat.

– Med respekt för de patienter som svarat på enkäten är det är viktigt att resultaten också leder till något, säger Frida Idenfors.

Energi från enkäten

I enkäten finns det också möjlighet att skriva fritextkommentarer.

– Vi ser ett stort värde i dessa och testar därför ett textanalyssystem för att lättare kunna ta del av och analysera budskap i svaren. Det är jätteviktigt att komma åt den energi som kommer från enkäten, säger Göran Hugosson.

Det pågår också ett arbete för att kunna skilja på de som behandlats för cancer och de som endast utretts.

– Även om båda grupperna är nöjda med omhändertagandet har de har olika behov av vård, säger han.

Stabil hörnpelare

Framöver kommer förmodligen PREM enkäter att användas för patienter med andra diagnoser än bara cancer, vilket leder till fler enkäter. Något som Göran Hugosson inte tror blir ett problem för verksamheten.

– Västerbotten gör verkligen verkstad av detta. Vi har en bra struktur på hur vi arbetar, sköter och tar hand om materialet och gör resultaten tillgängliga för chefer, personal och patientföreträdare.

– Standardiserade vårdförlopp och PREM har kommit för att stanna. Patienternas synpunkter på vården är stabila hörnpelare i vårt långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbete, säger Göran Hugosson.

Tillbaka till nyhetslistan