NYHETER 2020-12-18

Regeringen tillsätter samordnare för norra Sverige

Näringsminister Ibrahim Baylan meddelar idag att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten. Den tillsatte samordnaren är Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Det här är ett väldigt glädjande besked! Vi behöver en handlingsplan för hanteringen av en så gigantisk etablering som Northvolt. Tillväxten som nu sker i norra Sverige är viktig för hela landet, säger Rickard Carstedt, (S) regionråd, Region Västerbotten.

Som samordnare kommer Peter Larsson att för regeringens räkning främja koordineringen i arbetet med insatser gällande större företagsetableringar och expansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget kan exempelvis gälla frågor kopplade till kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder. Han ska även bistå regeringen i arbetet att identifiera strukturella hinder för industrins omställning till ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan.

Kort bakgrund
Flera större företagsetableringar och expansioner har på senare tid attraherats till Norrbottens och Västerbottens län. Här kan en samordnare fungera som en länk mellan berörda aktörer samt bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Det krävs en omställning av samhället för att nå våra miljö- och klimatmål, trygga vår välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Större företags-etableringar och expansioner spelar en viktig roll i omställningen och i samband med den samhällsomställning som sker till följd av dessa processer behövs insatser inom ett flertal olika områden. 

Mer om Peter Larsson
Peter Larsson är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har varit regeringens kontaktperson för utveckling av livsmedelskedjan och för näringslivsutveckling i Gotlands län. Vidare var han landstingsråd i Stockholm 1997–2000 och dessförinnan bland annat planeringschef på Miljödepartementet.

Tillbaka till nyhetslistan