Region Västerbotten fortsätter minska beroendet av inhyrd personal

Västerbotten är en av tio regioner som ännu ett kvartal lyckats minska inhyrningen av läkare och sjuksköterskor.

Region Västerbotten fortsätter minska inhyrningen av personal på både hälsocentraler och sjukhus. Minskningen är tio procent det sista kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Totalt under året har inhyrningen minskat med 19 procent jämfört med föregående år.

 

– Vi har kommit långt och ger inte upp förrän vi lyckats ta oss i mål. Arbetet kommer fortsatt att vara ett prioriterat område även om det nationella projektet nu är slut, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Minskningen är inte jämnt fördelad inom hälso- och sjukvården utan varierar mellan områden och enheter.

Tryggare vård

Målet med att bli oberoende av inhyrd personal är att med egna medarbetare skapa kontinuitet för patienterna och ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får regionen också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

Kostnaderna för hyrpersonal ökar fortfarande nationellt men ökningstakten är den lägsta sedan 2011. De ökade kostnaderna beror till viss del på dyrare avtal med de bolag som hyr ut vårdpersonal.

I Västerbotten är det främst satsningar på fler AT- och ST-läkare samt fler sjuksköterskor som går specialistutbildning som gett resultat. Kompetensutveckling och förändrade arbetssätt tillsammans med rekrytering av seniora medarbetare har också bidragit till framgången.

Uthållighet och samarbete

Sammanhållningen både inom Region Västerbotten och nationellt har varit en avgörande faktor för att minska kostnaderna.

– Att hälso- och sjukvården nu är samlad under samma ledning och att vi vet att drygt 80 procent av invånarna stödjer oss i vår strävan stärker våra möjligheter att ytterligare minska inhyrningen. Men vi måste hela tiden anpassa minskningen så att vi har en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Alla regioner är överens om att fortsätta samarbetet för att ytterligare minska inhyrningen. En nationell rapport tas nu fram för att dokumentera och analysera vilka aktiviteter som varit framgångsrika.

Tillbaka till nyhetslistan