NYHETER 2022-05-30

Regionen öppnar en visselblåsartjänst

Den 1 juni öppnar Region Västerbotten en visselblåsartjänst där man kan rapportera mutor, korruption och andra allvarliga missförhållanden. Den webbaserade tjänsten nås via regionvasterbotten.se.

– Detta är ett sätt för regionen att öka invånarnas möjlighet till insyn. Det är viktigt för en organisation som hanterar skattemedel att vara transparent och visa att pengarna inte används på något felaktigt sätt. Alla oegentligheter kan nu enkelt och smidigt anmälas så att vi får kännedom om den och kan utreda misstanken, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Genom visselblåsartjänsten kan alla medarbetare, tidigare anställa och andra som har insyn i regionens verksamhet anmäla allvarliga missförhållanden. Den som önskar kan vara anonym under hela tiden som ärendet hanteras av en liten grupp handläggare med bland annat kunskap om juridik och arbetsgivarfrågor.

Handläggargruppen bedömer först om ärendet är ett visselblåsarärende. De ärenden som ska hanteras på annat sätt skickas vidare till rätt instans och de som handlar om allvarliga missförhållanden utreds av gruppen som vid behov kan kompletteras med annan kompetens.

Ett komplement till andra rutiner

Det är viktigt att uppmärksamma att tjänsten är ett komplement till meddelarfriheten och till de rutiner för avvikelser, kränkningar eller missnöje som redan finns etablerade i organisationen. Vi måste skilja på de ärenden som passar för visselblåsartjänsten och det som ska hanteras på annat sätt.

– Vi vill att alla arbetsplatser i regionen ska vara öppna och trygga. Diskussioner och meningsskiljaktigheter är naturligt när man jobbar tillsammans men om det uppstår konflikter är det viktigt att vi reda ut dem. Om någon upplever kränkande särbehandling eller andra trakasserier ska det anmälas och hanteras enligt de rutiner vi har i regionen säger, HR-direktör Kia Ronnhed.

Visselblåsartjänsten blir också ett sätt att ytterligare förebygga och åtgärda oegentligheter.

Tommy Svensson menar att det är viktigt att regionen fortsätter att bygga kunskap om mutor och korruption i hela organisationen.

 – Vi behöver alla kunskap om mutor och korruption. Som medarbetare ska man veta vad som gäller så att man till exempel kan känna igen och undvika att acceptera en otillåten förmån, säger Kia Ronnhed.

Att införa en visselblåsartjänst blir nu ett lagkrav men att införa den här typen av tjänst har även tidigare diskuterats i organisationen.

– Den lösning vi nu har kommit fram till är trygg och bra för dem som rapporterar samtidigt som den är funktionell och ekonomisk, säger Tommy Svensson.

Tillbaka till nyhetslistan