NYHETER 2021-09-16

Säker förlossningsvård i fokus

Den 17 september är den internationella patientsäkerhetsdagen. I år har Världshälsoorganisationen, WHO, valt att uppmärksamma vikten av en säker mödra- och förlossningsvård som tema för dagen.

 

 

 

Varje dag dör fler än 800 kvinnor runt om i världen på grund av undvikbara skador kopplat till graviditet och förlossning. Varje dag förlorar mer än 6 700 nyfödda barn livet. Mot bakgrund av detta, där även den pågående globala pandemin ytterligare försvårat förhållandena för gravida och barn, har WHO valt att uppmärksamma vikten av en säker mödra- och förlossningsvård.

Sveriges mödra- och förlossningsvård är bland de säkraste i världen och har bland den lägsta mödra- och barnadödlighet i världen. Det finns flera orsaker till det. Balnd annat har en ökad kunskap och god forskning inom förlossnings- och neonatalvårdvård bidragit till att bygga en säker vård baserad på evidens och beprövad erfarenhet i Sverige. Även grundutbildning och specialistutbildning har utökats och kvalitetssäkras samt i den kliniska verksamheten finns ett större fokus på interna utbildningar i dag.

Den tekniska utvecklingen har också bidragit till mer utvecklade metoder för att diagnostisera och behandla risker och komplikationer, det gäller såväl under graviditet som efter förlossningen.

Nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård

SKR och regeringen har sedan 2015 tecknat överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa och regionerna har fått prestationsbaserade medel för detta arbete. 

Under perioden har Region Västerbotten arbetat med insatser inom flera områden. Bland annat har man tagit fram nya rutiner runt eftervårdsbesöket inom mödrahälsovården. Det har gett mycket bättre resultat och fler kvinnor kommer på sin efterkontroll, framför allt flerföderskor och kvinnor som inte kan svenska.

Den mångåriga satsningen på Auroramottagning, som vänder sig den som känner oro och otrygghet inför förlossningen, har också den lett till positiva effekter där kvinnorna upplever sig tryggare efter genomförda samtal.

Förlossningsskador har minskat

Kring förlossningsskador arbetar man med både förebyggande insatser och uppföljning. Ett lyckat exempel är bäckenbottenmottagningarna som följer upp och behandlar kvinnor med förlossningsbristningar. Andelen kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar vid icke instrumentell förlossning (grad III och IV) har minskat.

En annan viktig del är utvecklingen av samarbetet och informationsflödet mellan mödrahälsovård, förlossning och BB, barnklinik, samt barnhälsovård. Här hålls regelbundna träffar för att utveckla flöden och vårdkedjan.

Gravidas erfarenheter ska förbättra vården

Sedan årsskiftet finns också Graviditetsenkäten, en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning.

Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov. Enkäten ligger öppen till och med december 2022 och av de svar som kommit in hittills, är en stor majoritet av de som besvarat enkäten i Västerbotten mycket nöjda med både vård och bemötande.

Neonatalt hemsjukvårdsteam i Umeå

Ett annat spännande och framtidsinriktat arbete är det neonatala hemsjukvårdsteamet som kommit i gång under 2021. Teamet erbjuder ett anpassat och kontinuerligt stöd från till familjer i Umeå med omnejd. Målgruppen är för tidigt födda barn som är stabila och har föräldrar som känner sig trygga med vård i hemmet. Syftet är att tillvarata de evidensbaserade fördelar som är kopplade till vård i hemmet, såsom att anknytningen mellan barnet och dess föräldrar stärks, amningen stimuleras och den neonatala dödligheten sjunker.

Insatsen är ett samarbete med primärvården och knyter ihop graviditetsvårdkedjan med barnhälsovården. Regionen har som målsättning att verksamheten på sikt ska kunna utvecklas över hela länet.

Om internationella patientsäkerhetsdagen

Den 17 september hålls årligen den internationell patientsäkerhetsdag. WHO:s medlemsländer deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”.

Målet med årets tema är att öka den globala medvetenheten om säker mödra- och förlossningsvård,

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Samtal om säker mödravård och förlossningsvård

Se ett filmat samtal som gjorts av Socialstyrelsen om hur den svenska mödra- och förlossningsvården upplevs och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Samtalet berör också på vilket sätt Sverige kan bidra till en säker förlossningsvård utanför landets gränser och vad vi kan lära av andra.

https://vimeo.com/603912046

Tillbaka till nyhetslistan