NYHETER 2020-03-17

Salutdagarna fokuserar på kulturell medvetenhet

Salutdagarna är en årligen återkommande utbildningsdag runt om i länet för dem som jobbar inom barnhälsovård, familjecentral, folktandvård, mödrahälsovård, socialtjänst och öppen förskola. I år var temat Kulturell medvetenhet – att möta barn och föräldrar på lika villkor.

Att bli medveten om sina egna känslor och handlingar i möten med människor från olika sammanhang, kulturer eller länder kallas kulturell medvetenhet och är en bra utgångspunkt för ett gott och jämlikt bemötande.

Studier som gjorts inom barnhälsovården visar att barn till utlandsfödda föräldrar inte alltid får den vård och det bemötande som de har behov av och många utlandsfödda föräldrar känner sig otrygga i mötet med det svenska samhället.

Att reflektera kring frågor som vad formar mig som kulturell bärare, vilka värderingar har jag och varför beter jag mig som jag gör lägger grunden för det jämlika mötet, menar Anita Berlin, docent och lektor vid Karolinska Institutet som var en av föreläsarna under årets Salutdagar.

Kultur och dess betydelse

Kultur kan beskrivas som en vid uppsättning av värderingar, ritualer och traditioner som skapas av människor för att förstå, tolka och ge mening. Det är ofta förknippat med identitet, sociala strukturer och makt.

Interkulturalitet innebär mötet mellan personer från olika kulturer och ömsesidig förståelse dem emellan. För att interkulturalitet ska uppstå måste det finnas en kulturell medvetenhet hos personerna.

– En utmaning i att arbeta med frågor om kultur är att en dels måste bli medveten hur ens egna kulturella föreställningar kan krocka med andras, men också ha med sig att det såklart finns mycket likheter mellan personer från olika länder och bakgrunder, säger Helena Gard, hälsoutvecklare i Region Västerbotten.

Salutdagarna

Syftet är att bevara Salut-satsningens hälsofrämjande insatser och sätta fokus på systematiskt förbättringsarbete. Salutdagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Deltagarna fick bland annat tillsammans reflektera över vad de själva tycker är svårt i interkulturella möten och hur de kan jobba vidare med ämnet på sin arbetsplats för att erbjuda ett mer jämlikt bemötande.

Här kan du läsa mer om Salut-satsningen

Tillbaka till nyhetslistan