Sammanfattning från Regionstyrelsens extra sammanträde den 25 februari

Idag höll Regionstyrelsen ett extrainsatt sammanträde. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Protokoll och tillhörande handlingar

 

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

 

Sammanfattning av besluten

Avtal för ambulansflygverksamhet 2019–2020
Norra sjukvårdsregionen har sedan tidigare avtal med Babcock Scandinavian Air Ambulance gällande ambulansflyg.

Flygambulansverksamheten i Sverige kommer från och med 2021 att skötas i en gemensam nationell regi under organisering av kommunförbundet Svensk Flygambulans. På grund av att tidigare genomförd upphandling har överklagats, har en förnyad upphandling av flygplan för verksamheten påbörjats. Tilldelningsbeslut beräknas fattas under maj 2019 och verksamhetsstart beräknas bli år 2021.

Under perioden 2019–2021 behövs därför en förnyelse av det kontrakt som norra sjukvårdsregionen sedan tidigare har med Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Ett förslag till avtal har tagits fram som gäller ambulansflygverksamhet under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2020, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna avtalet om ambulansflygverksamhet enligt det upprättade förslaget för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2020.

 

Avtal om materialförsörjning till sjukvården
En upphandling av materialförsörjning till sjukvården har genomförts och en skriftlig överenskommelse med den leverantör som vunnit anbudet behöver göras. Avtalet gäller i fem år från och med den 1 mars 2019.

Regionstyrelsen har beslutat att avtal ingås med leverantören enligt det upprättade förslaget och ger Regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.

 

Representanter till Länspensionärsrådet, Samråd minoritetsgrupper och SamLap
Regionstyrelsen har beslutat att utse Janeth Lundberg (S) till ledamot i länspensionärsrådet samt till ledamot i Samråd minoritetsgrupper under perioden 2019–2022.

Regionstyrelsen har beslutat att utse Harriet Hedlund (S) samt Ewa-May Karlsson (C), till representanter i Samverkan mellan landsting och de privata vårdgivarna (SamLaP) under perioden 2019–2022.

Tillbaka till nyhetslistan