NYHETER 2022-05-04

Satsning ger positiv effekt på kvinnors hälsa i Västerbotten

Årets uppföljning av den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård visar fortsatt goda resultat även i Region Västerbotten. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt. Till exempel har Region Västerbotten infört ett webbaserat stöd för viktstabilisering för gravida kvinnor med övervikt och fetma.

I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges kommuner och regioner (SKR) redovisas 579 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året. Av dessa har Region Västerbotten har genomfört 21 insatser.

Bland annat har regionen arbetat med att stärka arbetet med prevention av livmoderhalscancer för att minska antalet insjuknanden. Arbetet består av flera delar, dels att följa de nationella förskrifterna, dels att öka deltagande och tillgänglighet för kvinnor som erbjuds lämna prov inom screeningen. Alla hälsocentraler i Region Västerbotten har erbjudits att ta del av medel för att kunna anställa en barnmorska och erbjuda utökade provtagningstider på till exempel kvällar och helger.

– Under hösten 2020 började vi ringa upp kvinnor som uteblivit från cellprovtagning för att erbjuda tid för provtagning. I samband med det här har kvinnan möjlighet att ställa frågor och framföra önskemål som hon eventuellt har kring provtagningen, berättar Maria Isaksson som är barnmorska vid kansliet för gynekologisk cellprovskontroll i Region Västerbotten.

Våren 2021 påbörjades utskick med erbjudande om självprovtagning av HPV för kvinnor som uteblivit från cellprovtagning ytterligare ett år.

Ökad andel eftervårdsbesök

Regionens fleråriga arbete inom ramen för satsningen ger effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2021 ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök från 75,8 procent till 88,8 procent.

– Innan satsningen så låg ansvaret hos den nyförlösta kvinnan att själv ringa och boka tid för ett eftervårdsbesök, men när man precis fött barn så kan det vara svårt att komma ihåg eller så kanske inte alla känt behovet av en efterkontroll eller förstått dess syfte. När i stället barnmorskan började boka in eftervårdsbesöket redan innan barnet var fött så ökade också andelen som kom, berättar Hanna Nyström som är vårdutvecklare och samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

– Vi satsade också på utförligare information om eftervårdsbesöket och vikten av att fånga in kvinnans och familjens hela mående, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Att komma tillbaka till samma barnmorska några månader efter förlossningen blir ett fint sätt att knyta ihop säcken, fortsätter Hanna Nyström.

Utmaningar och förbättringsområden

Men det finns även en del förbättringsområden. Andelen kejsarsnitt enligt Robson 1, 2b och 2c* har ökat i hela landet. I Region Västerbotten har andelen ökat från 16,9 procentenheter 2020 till 18,9 procentenheter 2021.

En annan utmaning som rapporten visar är att en del kvinnor upplever att de inte vet var de ska vända sig om de har fysiska eller psykiska besvär efter sin förlossning. Mödrahälsovården och barnhälsovården jobbar nära förlossningen och BB för att alla ska ge en så samlad och lik information som möjligt.

– Ansvaret ligger på oss allihop i vårdkedjan att sprida information om var kvinnorna ska vända sig. Vi har jobbat med informationsbiten och bland annat uppdaterat sidan ”Att vänta och föda barn i Västerbottens län” på 1177.se. Nu pågår även ett arbete hos 1177 Vårdguiden med att översätta informationen till fler språk, berättar Anna Rilfors som är avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

Att vänta och föda barn i Västerbottens län på 1177.se

Digitalt stöd för viktstabilisering

Exempel på ett framgångsrikt arbetssätt inom Region Västerbotten under 2021 är arbetet med ett digitalt behandlingsprogram för gravida kvinnor med fetma.

I Region Västerbotten har den genomsnittliga inskrivningsvikten för gravida kvinnor ökat med sju kilo under de senaste 30 åren. Mot denna bakgrund har Region Västerbotten identifierat ett stort behov av stöd för viktstabilisering riktat till kvinnor före, under och efter graviditet. För att tillgodose detta behov, inledde regionen under 2018 ett utvecklingsarbete för att ta fram ett lättillgängligt, hälsofrämjande och preventivt webbaserat program till kvinnor. Programmet syftar till att hjälpa kvinnor att undvika för stor viktuppgång under graviditet. Det ska även främja återgång till normalvikt efter förlossning och amning.

Det webbaserade stödet lanserades under 2021 på 1177.se på plattformen ”Stöd och behandling”.

– Med hjälp av programmet kan gravida få ett kontinuerligt stöd för att åstadkomma en beteendeförändring vid en tid i livet när motivation till förändring ofta är stor, säger Cecilia Hellberg, dietist och hälsoutvecklare på folkhälsoenheten i Region Västerbotten.

Gravida kvinnor får tillgång till programmet genom att prata med sin barnmorska. Behandlingsprogrammet är upplagt på tolv avsnitt och har arbetats fram av en tvärprofessionell arbetsgrupp. Innehållet består av informationstexter, frågeformulär samt reflektions- och arbetsuppgifter. Möjlighet till behandlarkontakt och dialog finns via en meddelandefunktion och en bokningsfunktion för digitalt vårdmöte.

– Den digitala utvecklingen ger möjlighet för fler gravida att ta del av stöd till beteendeförändring. Hälsosamma levnadsvanor hos vårdnadshavare ger förutsättningar för att barnen också få det, säger Cecilia Hellberg.

Hittills har ett sjuttiotal kvinnor tagit del av stödet. Vid intervjuer med ett antal kvinnor som använt sig av det webbaserade stödet visade det sig att de flesta var positiva. Framför allt lyftes betydelsen av att behandlaren kändes närvarande trots att kontakten skedde digitalt. Regionens långsiktiga förhoppning är att webbstödet ska generera såväl hälsovinster som minskade kostnader genom hela vårdkedjan.

*Robson 1 innebär kejsarsnitt för en förstföderska där barnet är fullgånget och ligger med huvudet nedåt och det sker en spontan förlossningsstart. Robson 2b innebär samma sak med skillnaden att förlossningen induceras och 2c är kejsarsnitt innan spontanstart.

Fakta om överenskommelsen

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet.

Under 2021 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna varav 36 382 007 kronor har fördelats till Region Västerbotten. För 2022 har 36 330 649 kronor fördelats till Region Västerbotten och 23 insatser är planerade att genomföras.

Ta del av rapporten

Här kan du läsa hela rapporten från Sveriges kommuner och regioner.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021

 

Tillbaka till nyhetslistan