Standardiserade vårdförlopp lever vidare i ny form

Vid årsskiftet upphörde regeringens fyraåriga satsning på införande av Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Men satsningen som gick ut på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, fortsätter i regionen. "SVF har aldrig setts som 'ett projekt'. Det är någonting vi måste göra ändå. Och vi har kommit långt", säger Göran Hugosson, projektledare under införandetiden, Region Västerbotten.

Patienterna är nöjda med mottagandet och utredningen men vägen till behandling, främst operation, är ofta för lång. "Smärta och oro tar ju aldrig ledigt", säger Göran Hugosson. Foto: Per Strömbro

Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt med syfte att minska onödig men även oviss väntan för patienten. Om en välgrundad misstanke om cancer uppstår ska patienten informeras om att hen ska utredas enligt standardiserade vårdförlopp och att det finns en plan. I planen framgår det bland annat hur utredningen ska gå till och hur lång tid det får ta. Målet är en jämlik och effektivare cancervård i hela landet.

Allt det kan låta självklart men sjukvårdens strukturer, med en mängd olika aktörer och professioner, har inte alltid varit anpassade enligt metoden. Det har skapat frustration bland patienter som lever i ovisshet, men även för vårdpersonalen som sätter patientens välmående främst.


Göran Hugosson, Region Västerbottens projektledare under införandetiden.

Därför inledde regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regionalt cancercentrum, RCC, en satsning för att råda bot på det. Nationellt togs standardiserade vårdförlopp systematiskt fram för en mängd olika cancerdiagnoser. Förloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. I det arbetet deltog flera aktörer ur varje disciplin och från alla delar av vårdkedjan men även från patientgrupper, någonting som varit väldigt betydelsefullt enligt Göran Hugosson:

- Införandet av SVF har inneburit en samverkan på många plan där övergången mellan varje aktör måste flätas samman. Det är ett enormt jobb där alla från sköterskan på hälsocentralen till patologen, röntgensköterskan och kirurgläkare måste vara med och det är mycket som måste klicka, säger Göran Hugosson som är glad över de positiva effekter arbetet hittills har lett till.

- Vi har lärt oss att prata med varandra. Man kommer långt på att förstå varandras arbeten och att faktiskt tala samma språk. Det leder till bättre utredningar och samarbeten. Men arbetet har även inneburit mycket innovation tack vare det. Det finns verkligen drivna idealister ute i verksamheten som bryr sig om patienterna. Det märks också i de enkäter vi genomfört som visar att Västerbotten hamnar mycket högt i patientnöjdheten i en nationell jämförelse. Sådant ger energi.

Patienter och närstående vinnare

De största vinnarna är förstås patienter och deras närstående som får tydligare besked, de vet exakt vad de väntar på och när det ska ske vilket är en kvalitetsförbättring – även om det finns en viss väntan kvar.

- Vi har riktat in oss på flaskhalsar. Det största hindret är att komma ifatt operationskön. Patienterna är nöjda med mottagandet och utredningen men vägen till behandling, främst operation, är dessvärre ofta för lång. Smärta och oro tar ju aldrig ledigt, säger Göran Hugosson och tillägger att det fortsatta arbetet till stor del kommer att handla om att följa upp och finslipa processen och låta de nya rutinerna sätta sig.

Ständigt pågående arbete

- Processen äger oftast inte personalen på enskilda enheter, men jag upplever att alla olika chefer ändå har varit förstående i denna processutveckling. Vi har inte löst alla problem än och det här är ett arbete som ständigt måste pågå. Vissa diagnoser har vi kommit längre med än andra men vi är på rätt väg. Sedan finns det några delar som hittills inte haft tillräckligt fokus och som inte ingick nog tydligt i SVF – främst cancerrehabiliteringen, så vi tar tag i bland annat detta nu.

Läs mer om SVF på Regionalt cancercentrums webbplats

Tillbaka till nyhetslistan