NYHETER 2022-05-25

Stöd till hållbar utveckling, stärkt innovationsförmåga och jämlika levnadsvillkor i Västerbotten

Vid dagens möte i regionala utvecklingsnämnden beviljades 8 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Nämnden fastslog även den regionala strategin för hållbar besöksnäring och en ny regional innovationsstrategi 2022-2030.

Klubba

– Västerbottens förmåga och kapacitet till innovation, förnyelse och transformation kommer att vara avgörande om vi ska klara av en snabb och global hållbar omställning. Den regionala innovationsstrategin är gemensam utgångspunkt och plattform för Västerbottens samlade arbete med innovation, säger Magnus Rudehäll, enhetschef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten.

Den regionala innovationsstrategins vision är att Västerbotten ska vara ”En nytänkande smart region”, vilket är identiskt med prioriteringen i den regionala utvecklingsstrategin. Innovationsstrategin har två övergripande mål för länet: ”En innovationsmotor för hållbar utveckling” och ”Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser”.

Regional strategi för besöksnäringen 2022-2026

Den nu fastslagna strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar i länet. Den bygger på många aktörers inspel och dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som fångar Västerbottens attraktionskraft: natur, kultur och måltid. Strategin handlar om att bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att utvecklas på ett livskraftigt och hållbart sätt.

Projekt för regional tillväxt

Dagens beviljade projekt bidrar till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, jämlika levnadsvillkor och stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten.

De fem projekten är:

1. VX Connect
Region Västerbotten beviljas 266 716 kr.

Projekt avser att fortsätta vässa konceptet Västerbotten Experience, för att hjälpa turismföretagen att stärka deras förändrings- och omställningsförmåga samt förmåga till affärs- och produktutveckling och på så sätt stärka deras konkurrenskraft och lönsamhet. Fokus ligger på hållbar utveckling av affären och produkten, samt på digital mognad i form av bokningsbarhet och kunskap om kanaler.

2. Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter år 2-3
Region Västerbotten beviljas 3 040 067 kr.

Målsättningen med projektet är att uppnå jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full delaktighet i samhället för alla människor allmänhet, och personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Projektet ska bidra till väsentliga och kapacitetstärkande förändringar som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig, få ett arbete, driva företag, delta i förenings- och samhällslivet och ha en god hälsa.

3. Skogsprogram Västerbotten 2022
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN beviljas 846 030 kr

Syftet är att Västerbottens regionala skogsprogram ska verka för en växande bioekonomi och stärka skogens roll i ett hållbart samhälle genom att vara
- En mötesplats för diskussioner om möjligheter och utmaningar inklusive konflikter
- En plattform för att driva samverkan och för att förverkliga idéer
- Ett kommunikationsnav för ökad kunskap om skogen och skogliga verksamheter, samt olika frågor kopplade till dessa

4. Ung Företagsamhet stöttar Studie- och yrkesvägledning i Västerbotten 
UNG FÖRETAGSAMHET I VÄSTERBOTTEN beviljas 1 800 000 kr

I det här projektet vill UF Västerbotten tillsammans med kommunerna arbeta för att barn och unga i Västerbotten ska vägledas till framtidsval där hens kompetens kommer till sin rätt och matchar både individ och samhälle, anpassat efter arbetsmarknadens behov. Fokus är de snabba samhällsförändringar som sker och att på bästa sätt möta den stora efterfrågan på kompetensförsörjning.

5. Inkubatorkapacitet Norra Västerbotten 2022-2023
Arctic Business Incubator AB beviljas 2 000 000 kr

Projektet riktar sig till hållbara, innovativa tillväxtbolag i Västerbotten och ska bidra till ökad attraktionskraft, stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten genom en kapacitetsökning av Arctic Business verksamhet i Västerbotten, genom att möta innovatörer, entreprenörer och stötta dem att skapa hållbara och innovativa startup-företag.

 

För mer information:

Magnus Rudehäll
Strateg Digitalisering och innovationsledning
vid regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västerbotten
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan