Vägen in i vården

På sommaren anländer de flesta patienterna via länets akutmottagningar då öppethållandet på sjukhusens kliniker och hälsocentraler begränsas. Under sommaren ser man också en ökad belastning under evenemang och större händelser – då bemannar man upp och förstärker med extra personal för att vara väl förberedd.

En organisationsförändring inom akutmottagningarna i Västerbotten påbörjades under våren där verksamheten bland annat delats upp i tre olika områden av närsjukvård i stället för den tidigare gemensamma länskliniken.

– Vi tar alltid hand om de akut sjuka. I perioder kan väntetiderna vara längre än vanligt men länets akutmottagningar i Umeå, Lycksele och Skellefteå uppfyller alla Socialstyrelsens kvalitetsmått då det gäller total vistelsetid, tid till läkarbedömning och antal avvikande patienter, säger Jennie Liling Ståhl, Områdeschef närsjukvård Umeå.

Triagering för bästa möjliga omhändertagande

Belastningen på akutmottagningarna i länet är ofta hög, och det är viktigt att rätt patient blir omhändertagen vid rätt tillfälle. Ett hjälpmedel för att göra en första bedömning av en patient som söker vård på en akutmottagning är triagering. Det är en prioritering och sortering av patientens sjukdom och symtom så att de mest sjuka alltid omhändertas först.

– Från medicinsk synvinkel är triagen själva grundstenen för att rätt patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt. Utan triagefunktionen skulle vårdsökande tas om hand i den ordning som de anländer till akutmottagningen vilket skulle kunna ge förödande konsekvenser, säger Jennie Liling Ståhl.

Patienterna som kommer till någon av länets akutmottagningar möts av en vårdanställd som förutom att notera namn, födelsedata och symtom också gör en första bedömning utifrån ett antal kriterier. Patienten placeras sedan in en av tre olika nivåer som klassificeras i olika färger beroende på sjukdomsallvaret

Digitalt stöd och 1177 Vårdguiden

Det är inte alltid lätt att själv bedöma hur sjuk man är. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se går det läsa om många sjukdomar och symtom och vad man själv kan göra för att lindra besvär. På 1177.se går det även logga in och kontakta sin hälsocentral. Det går också ringa telefonnummer 1177 och prata med en erfaren sjuksköterska som bedömer behov av vård, ger råd och vägledning till rätt vårdmottagning om det behövs. 

– Förtroendet för 1177 Vårdguiden är väldigt högt i Västerbotten. Varje år mäter 1177 Vårdguiden vad invånarna som ringt till 1177 tycker om tjänsten. Invånarna i Västerbotten ger tjänsten toppbetyg, berättar Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten.

Undersökningen bygger på modellen Nöjd Kund Index, NKI, som är ett standardiserat index. Det ger ett värde på mellan 0 till 100 där siffror över 74 betyder mycket nöjd. Västerbotten fick ett totalt NKI på 87.

Region Västerbotten jobbar för en nära, tillgänglig och personcentrerad vård som skapar trygghet och tillit och stärker patientens delaktighet. Vården ska ges nära och som patient och anhörig ska det vara enkelt att komma i kontakt med vården. En viktig del i detta är att öka möjligheten till digitala besök för dem som önskar, något som minskar resande och är en tidsvinst för såväl den enskilde som för vården.

– Genom att utveckla och stärka vår e-hälsa via exempelvis digitala vårdmöten och applikationer frigörs tid till de patienter som är i behov av fysiskt möte med vårdpersonal. Västerbottens vård tillgänglig i olika former alla veckans dagar, dygnet runt, året runt, avslutar Jennie Liling Ståhl.

Tillbaka till nyhetslistan