NYHETER 2020-03-05

Västerbottningarna upplever god tillgång till vård

Nära 90 procent av västerbottningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med hela fem procentenheter från föregående år. Förtroendet för hälso- och sjukvården är fortsatt högt trots att den minskat från föregående år.

Västerbottningarna ser positivt på hälso- och sjukvården. Foto: Jonas Westling

 

 

 Tillgången till vård upplevs god i hela landet, och har ökat nationellt från föregående år. I Västerbotten anser 87 procent av invånarna att de har tillgång till den vård de behöver jämfört med den nationella siffran som är 84 procent.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet har minskat med två procent. 2019 ansåg 66 procent att de har förtroende för sjukvården som helhet. Trots detta fortsätter förtroendet för hälsocentralerna att öka med en procent till 63 procent. Även förtroendet för sjukhusen ökar med två procent till 75 procent. Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet samt för hälsocentraler och sjukhus är genomgående högre än för riket i stort.

Fler västerbottningar upplever att väntetiderna till hälsocentraler och sjukhus är rimliga. 66 procent tycker att väntetiderna för hälsocentralerna är rimliga medan siffran för sjukhusen är  49 procent. 

Ökad tillgänglighet

– Det är naturligtvis glädjande att så många västerbottningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för både hälsocentraler och sjukhus ökat. Vi har fortsatta problem med våra väntetider, särskilt till sjukhusen. Vi gjorde dock en hel del insatser förra året och vet att tillgängligheten förbättrades under senare delen av året

säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör

Västerbotten är den region där invånarna har högst förtroende för råd och stöd via 1177 Vårdguiden. Det gäller både på telefon och via webb. Här har också invånarna stort  förtroende för e-tjänster via 1177.se. Förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar generellt i hela landet och ökningen är störst bland de äldre åldersgrupperna.

Resultaten för Västerbotten ligger över det nationella siffrorna inom alla områden förutom när det gäller förtroendet för digitala vårdbesök. Här är förtroendet lågt i hela landet. Av de som har en uppfattning i frågan är det endast en femtedel som uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för digitala besök, 21 procent i riket och 20 procent i Västerbotten. Över hälften av invånarna har dock inte någon uppfattning, troligtvis på grund av att de själva inte använt några digitala vårdtjänster.

Ökat förtroende för 1177 Vårdguiden

– Invånarnas höga förtroende för 1177 Vårdguidens tjänster är en bra och stabil grund när vi utvecklar fler digitala tjänster och vårdmöten. Det är glädjande att se att förtroendet också ökar i de äldre åldersgrupperna vilket förbättrar tillgängligheten för är en viktig patientgrupp som ofta har stora och komplexa vårdbehov, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning för att fånga vad befolkningen tycker om hälso- och sjukvården. Undersökningen görs vår och höst och totalt har 41 090 personer i hela landet svarat på enkäten. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

 

Tillbaka till nyhetslistan