NYHETER 2024-06-05

Ett dygn in i strejken

Vårdförbundets strejk har nu pågått i ett dygn. Den innebär en omfattande påverkan på länets hälso- och sjukvård. Under onsdagseftermiddagen genomfördes ytterligare en förhandling mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet om strejkåtgärder som regionen bedömt som samhällsfarliga.

Under morgonen beslutade hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson att den regionala särskilda sjukvårdsledningen ska avvecklas och att regionen lämnar stabsläget. I stället ska konsekvenserna av strejken hanteras i linjen av en central samordningsgrupp, där bland annat företrädare från hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp ingår. Lokala samordningsgrupper för Umeå, Skellefteå och södra Lappland etableras också.

Förändringen har inget med förändrad bedömning av konfliktens allvarlighetsgrad att göra, utan är en organisatorisk åtgärd.

– Vi gick upp i stabsläge för att få en samlad bild av läget och hur vi leder organisationen bäst under strejken. Nu har vi fått det, och bedömer att strejken hanteras mest effektivt inom den ordinarie linjestrukturen men med ökad samordning. Områdescheferna för hälso- och sjukvården har en viktig roll i att ta in hur strejken påverkar deras verksamheter, säger Elisabeth Karlsson.

Förhandlingar har genomförts

Under eftermiddagen genomfördes en förhandling mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet om strejkvarsel som regionens chefläkarfunktion bedömt som samhällsfarliga.

– Vi har haft konstruktiva dialoger om varslets påverkan på våra verksamheter, men har ännu inte nått en överenskommelse. Vi har lyft fram ett antal områden där vi ser stor risk för samhällsfarlighet. Förhandlingarna gäller både det varsel som kan träda i kraft nästa tisdag och vissa som redan trätt i kraft, säger Elisabeth Karlsson.

Förhandlingarna har ajournerats tills på fredag.

Konsekvenser av strejken

Strejken innebär en omfattande påverkan på hälso- och sjukvården och vårdens resurser behöver koncentreras till sådant som inte kan vänta. Region Västerbotten arbetar för att minimera strejkens påverkan för invånare och för att följa påverkan på patientsäkerheten.

– Jag vill att invånarna fortsatt ska känna sig trygga i att man alltid kan söka vård, säger Elisabeth Karlsson.

En av de verksamheter som påverkas är röntgenverksamheten på Skellefteå sjukhus. Där har kapaciteten minskat till omkring hälften av vad som tidigare var planerat för den här veckan, då delar av personalen tagits ut i strejk.

Den länsövergripande verksamheten vårdhygien är ytterligare en enhet som påverkats. Samtliga hygiensjuksköterskor är uttagna i strejk, vilket innebär att de kommer ha kraftigt reducerad verksamhet så länge som strejken pågår. Skulle strejken bli långvarig bedöms det sannolikt leda till risker i patientsäkerheten, eftersom det skulle försämra arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner, vilket är den vanligaste vårdskadan i Sverige.

– Vi ser redan nu att strejken får en stor påverkan på våra verksamheter, men vi jobbar fortsatt på att den ska få så liten påverkan som möjligt. Jag hoppas att Vårdförbundet kommer till förhandlingsbordet och att konflikten kan få en snar lösning, säger Elisabeth Karlsson.

Läs mer

Håll dig uppdaterad om hur du som invånare påverkas av strejken och blockaden.

Tillbaka till nyhetslistan