NYHETER 2024-05-03

Bättre och mer vård för svårt sjuka barn

På Barn och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus finns nu två nya vårdsalar för barn som behöver mer avancerad vård – de går under namnet intermediärsalar och är till för de svårast sjuka barnen och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Intermediärvård är vård av en patient som inte behöver vara på en intensivvårdsavdelning men som har behov av mer avancerade vård och övervakning än vad en vårdavdelning normalt kan erbjuda.

– Det känns både positivt och hoppfullt att utveckla verksamheten under en period då sjukvården står inför en rad olika utmaningar. Att erbjuda bättre vård för de svårast sjuka barnen och en bättre arbetsmiljö för vår personal är positivt på flera sätt, säger Frans Nilsson, överläkare och medicinsk chef på Barn och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Frans Nilsson
Frans Nilsson. Foto: Wilma Brommare Magnefors.

Nya tider ställer nya krav

Intermediärvårdsplatser behövs för att kunna prioritera det begränsade antalet intensivvårdsplatser på sjukhuset för patienter med störst vårdbehov. Samtidigt tryggas patientsäkerheten för de sjukaste patienterna på en vårdavdelning.

– Nya tider ställer nya krav. Om vi tittar bakåt i tiden bara tio år så har vården utvecklats, vi bedriver mer avancerad vård idag än tidigare och vi har stor nytta av att kunna höja vårdnivån på våra avdelningar och nu tar vi nästa steg i och med invigningen av våra nya salar, säger Frans Nilsson.

Frans Nilsson har varit med i en arbetsgrupp som tagit fram en rapport om behovet av intermediärvård inom barnonkologin i Sverige. Under 2023 började arbetet med införandet på Norrlands universitetssjukhus. A

– Barnonkologi har två väldigt tydliga delar – en akut och en långsiktig. Då ett barn insjuknar i cancer eller drabbas av komplikationer vid behandling blir det en väldigt brådskande vårdinsats. Samtidigt har vi långa kontakter med båda patienter och familjer då behandlingarna ofta sträcker sig över månader och år. Vi på Barn- och ungdomscentrum vill ta oss an en modern barnonkologi, men även en modern allmänpediatrik med mer avancerade behandlingar som ibland kräver en högre övervakningsgrad, berättar Frans Nilsson.

Om salarna

Salarna ligger på två olika avdelningar på Barn och ungdomscentrum men i anslutning till varandra och salarna innehåller samma utrustning. Det innebär att personalen kan känna sig trygg oavsett i vilken i intermediärvårdssal och på vilken avdelning en patient vårdas. Tanken är att avdelningarna skall kunna stötta varandra med vården på i salarna, eftersom intermediärvård kräver en högre personaltäthet än vanliga vårdsalar. 

Salarna är färdigställda och personalen på avdelningarna har gått utbildning som innehållit praktiska moment och föreläsare från flera kliniker på Norrlands universitetssjukhus. Responsen på utbildningen har varit positiv både från deltagare och föreläsare.

Med både ny utrustning och ny och uppdaterad kunskap är salarna redo att tas i bruk, men införandet är också en arbetsmiljöinsats.

– Det handlar om att skapa en trygg miljö för den personal som arbetar med svårt sjuka patienter. Det är ett svårt och ansvarsfullt arbete som underlättas genom att ha bra utrustning, relevant utbildning och ett strukturerat arbetssätt. Vi tar ett steg framåt tillsammans och har nu möjlighet att göra det vi gör ännu bättre. Förhoppningsvis kan vårt sätt att arbeta på sikt locka ny personal, det vore fantastiskt, säger Frans Nilsson.

 

Tillbaka till nyhetslistan