Framtidens vårdinformationsstöd

Region Västerbotten är på väg att införa ett nytt vårdinformationstöd. Stödet ska vara värdeskapande för invånare, medarbetare och beslutsfattare och skapa förutsättningar för ett partnerskap där våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård.

De journalsystem som idag används inom regionen närmar sig slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. Anledningen till detta är att många av systemen är omoderna, saknar teknisk support och att de inte uppfyller vårdens förväntningar. Parallellt med detta ser man också att det pågår stora förändringar inom vården nationellt där det ställs högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden.

Nytt vårdinformationsstöd 

Vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande.

Stödet ska stödja ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling.

Leverantören Cambio

Den 4 juni 2019 tecknade Peter Olofsson, ordförande i regionstyrelsen, under avtalet som gäller ett nytt vårdinformationsstöd. Efter att avtalet undertecknades är det som mest 36 månader till dess vårdinformationsstödet finns i verksamheterna i länet. I avtalet ingår också att leverantören Cambio står för driftstjänst och utbildning och utveckling av det nya verktyget som tas fram.

För invånaren och patienten 

Anette Mering Projektledare
E-post
anette.mering@regionvasterbotten.se
Mobil
070-676 40 76