NYHETER 2024-05-01

Nytt projekt för att minska smittspridning i vården

Kan patienten bidra till att förebygga smittspridning och allvarliga infektioner som riskerar att drabba dem själva och medpatienter under vårdtiden? Det kommer att undersökas i ett pilotprojekt i Region Västerbotten. Projektet inleds i samband med handhygiendagen den 5 maj.

Pilotavdelningarna kommer att erbjuda patientnära handdesinfektion. Foto: Klas Sjöberg

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Att vårdpersonalen har god handhygien och följer de klädregler som finns är viktigt för att minska risken för att patienterna ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Men patienten kan också spela en viktig roll i det förebyggande arbetet.

– Vi tror att patienten ska ses som en resurs som utifrån sina förutsättningar kan bidra till en bättre vårdkvalitet. Det är också i linje med regionens strävan att öka patientens delaktighet i den egna vården, säger Lisa Fredholm, vårdutvecklare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, som är en av verksamheterna som deltar i projektet.

Målet med projektet är att minska risken för infektioner genom att höja patienternas kunskap om handhygien, smittspridning samt vårdpersonalens hygienrutiner och klädregler.

Pilotprojektet genomförs på tre avdelningar och riktar sig till patienter som läggs in på vårdavdelning. De avdelningar som deltar är medicinavdelningen på Lycksele lasarett, kirurgavdelning 2 på Skellefteå lasarett och infektionsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus. Projektet genomförs tillsammans med vårdhygien och ska pågå i sex månader.

Anpassat efter patientens förutsättningar

I projektet får patienterna en kort, strukturerad muntlig och skriftlig information vid inskrivningssamtalet. De får veta när och hur de ska använda handsprit, och vad de kan förvänta sig att vårdpersonalen gör för att skydda dem från smitta. Det handlar till exempel om att personalens händer och underarmar ska vara fria från smycken och klockor.

Man arbetar även med att förenkla för patienten att själv hålla en god handhygien, till exempel genom att göra handspriten mer lättillgänglig.

– Upplägget anpassas efter varje patient. En del patienter är så pass pigga att de kan sköta sin handhygien själva, och de som inte är det får hjälp från vårdpersonalen. Patienten har rätt till en säker vård av hög kvalitet, där är en god hygienisk standard under vårdtiden en viktig del. Vi tror att en medveten patient kan bidra till det, säger Andreas Winroth, överläkare på vårdhygien i Region Västerbotten.

Projektet kommer att utvärderas med punktprevalensmätningar och en enkätundersökning.

Tillbaka till nyhetslistan