Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen

För att tillgodose behovet av kompetens inom den nya metallindustrin och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle startas nu ett projekt i Skellefteå: Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen. Projektägare är Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten.

Projektet finansieras med ca 20 miljoner kronor av Fonden för en rättvis omställning, en EU-fond som stöttar projekt för en hållbar omställning, genom Tillväxtverket. Skellefteå kommun bidrar dessutom med ca 1,9 miljoner kronor och Region Västerbotten med 300 000 kronor. 

Syftet med projektet är att ta fram anpassade utbildningar, skapa förutsättningar för att öka utbildningskapaciteten och därmed tillgången till utbildad kompetens för metallindustrins värdekedja i Skellefteå och Västerbotten. Genom nya utbildningar, utbildningsmiljöer och kompetenshöjande insatser ska projektet bidra till att utveckla vuxenutbildningen i Skellefteå så att den bättre matchar kompetensbehoven. Målgruppen för projektet är vuxenutbildningen i Skellefteå och i förlängningen företag inom Västerbottens metallindustri.

Genom att fokusera på samverkan med lokala och regionala aktörer ska projektet skapa förutsättningar för att öka tillgången till utbildad kompetens på lång sikt genom bland annat:

  • nya, nyskapande gymnasiala utbildningar inom vuxenutbildningen
  • ny utbildningsutrustning
  • kompetensutveckling av vuxenutbildningens personal samt att agera koordinator mellan industrin och utbildningen.

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun har utformat projektansökan i samverkan med Omvandlingskontoret, en samarbetsorganisation mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Omvandlingskontoret är ett nav för kunskap och samarbete som ger oss goda förutsättningar att förstå metallindustrins behov och möta de krav som kommer att ställas på kompetens. Den här satsningen är ett steg mot att lösa de utmaningar som finns i arbetet med omställningen.

Projektet Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen inleddes den 1 september i år och pågår till och med den sista augusti 2026.

Medfinansierat av Europeiska unionen

Michaela Bondeson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-071 76 11
Simon Marklund Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
simon.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-1160565