NYHETER 2023-10-27

De får Region Västerbottens medel för postdoktoral meritering 2024

Tio medarbetare i början av sin forskningskarriär har nu tilldelats Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag. En av dem är neurologen David Bäckström, som forskar på Parkinsons sjukdom och andra Parkinsonliknande sjukdomar med syfte att förbättra tidig diagnostik och behandling.

David Bäckström, neurolog, är en av tio som får ettårigt forskningsanslag från Region Västerbotten. Foto: Samuel Pettersson

Region Västerbottens ettåriga anslag till klinisk forskning ska stödja medarbetare som har genomgått forskarutbildning och är i början av sin forskningskarriär. Medlen tilldelas denna gång fem kvinnor och fem män.

En av de som fått anslag är David Bäckström, specialistläkare i neurologi på Neuro-huvud-halscentrum vid Norrlands universitetssjukhus och forskare vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om Parkinsons sjukdom och andra Parkinsonliknande sjukdomar.

– För att kunna lyckas med framtida behandlingar för att bromsa eller bota dessa sjukdomar, tror vi det är viktigt att kunna ställa diagnos tidigt, berättar David Bäckström.

Gruppen av dessa sjukdomar kallas alfa-synukleinopatier, där Parkinsons sjukdom är den vanligaste. Man vet ännu inte varför de uppstår, men hos alla patienter hittar man felveckningar av samma protein, alfa-synuklein, som inlagras i nervsystemet. David och hans kollegor tror att neurodegenerationen, det vill säga att nervcellerna förtvinar och bryts ned, börjar många år innan patienten får symtom. Till hjälp i sin forskning har de unika förutsättningar, genom att kunna titta på felveckningar av proteinet i blod- och ryggmärgsprover som är tagna före patienterna fått sitt sjukdomsbesked, men också på andra biomarkörer.

Bredare inriktning efter disputationen

David Bäckström disputerade 2019 och har därefter varit postdoktor på Yale University i USA. Medlen han tilldelas från Region Västerbotten hjälper honom på vägen mot en docentur.

– De gör det möjligt för mig att ha ytterligare talangfulla forskare anställda, berättar han.

Efter sin disputation har David Bäckström i sin forskning också intresserat sig för mutationer på GBA-genen, som är en känd mekanism inom Parkinsons sjukdom. Där undersöker de genmutationens påverkan på synapsen, det vill säga den plats där en nervcell kontaktar en annan cell.

– Vi tror att synapsen är ett av de första ställen som påverkas av Parkinsons sjukdom. Den är en vanlig mutation Västerbotten och Norrbotten, och därför är det särskilt viktigt att denna forskning finns här i Umeå, avslutar David Bäckström.

De får medel för postdoktoral meritering 2024

Alicia Edin, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, får 300 000 kronor för projektet Förbättrad diagnostik och utfall vid postcovidsyndrom genom immunometabol profilering.

David Bäckström, Neuro- huvud- halscentrum får 298 000 kronor för projektet Nya neurogenerativa och genetiska markörer för Parkinsons sjukdom och alfa-synukleinopatier, med syfte att förbättra tidig diagnostik och behandling.

Albin Stjernbrandt, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, får 295 000 kronor för projektet Hälsobesvär hos gruvarbetare i norra Skandinavien.

Nils Berginström, Neuro- huvud- halscentrum får 200 000 kronor för projektet Neuropsykologisk utredning på distans av personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Ida Maria Westin, Laboratoriemedicin, får 200 000 kronor för projektet Genreglering av 9p21.3 risk lokus vid pediatriskt gliom.

Mattias Stålnacke, Neuro- huvud- halscentrum får 150 000 kronor för projektet Samband mellan funktionell konnektivitet, kognitiv funktion och livskvalitet hos hjärntumörpatienter.

Elin Wallstén, Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT), får 150 000 kronor för ptojektet [65Ga]PSME-PET och multiparametrisk MRI för dosplanering av strålbehandling av prostatacancer.

Jenny Larsson, Neuro- huvud- halscentrum får 150 000 kronor för projektet Incidens och mortalitet vid, samt biomarkörer för prediktion av långsam ostadig gång av okänd etiologi i den äldre befolkningen i Umeå.

Carl Hörnsten, Psykiatricentrum, får 150 000 kronor för projektet Biomarkörer i blod, blodplasma och ryggvätska för neuropsykiatriska symtom vid demens.

Johanna Philipsson, Neuro- huvud- halscentrum, får 150 000 kronor för projektet Association mellan långvarig smärta, immunologiska biomarkörer, kognitiv funktion och fatigue.

Tillbaka till nyhetslistan