NYHETER 2023-11-15

Vill du veta mer om omställningen till nära vård?

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. I Västerbotten pågår arbetet för fullt och vi jobbar tillsammans med kommunerna i länet och andra samarbetspartners, se bland annat vårt nyhetsbrev med nyheter och inspiration på området.

Målet med omställningen till näta vård är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Vill du veta mer?

På Region Västerbottens webbplats finns mer information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Västerbotten. Här finns bland annat en visionsfilm om omställningen och annat informationsmaterial. Dessutom information om den gemensamma framtidsbilden inklusive färdplan för arbetet mot 2030 i Västerbotten: regionvasterbotten.se/naravard

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi ger ut ett nyhetsbrev 6 gånger per år med aktuell information, inspiration och utveckling inom nära vård-området. Nyligen kom novembernumret, missa inte det!

Nyhetsbrev nära vård i Västerbotten

Text: Thomas A Jonsson

Tillbaka till nyhetslistan