Fler vårdplatser i länet för patienter med covid-19

Vid tisdagens presskonferens berättade Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör bland annat om, hur vården i hela länet anpassas, tillgången på vårdplatser och regionens åtgärder för att stötta länets företag och utvecklingsarbeten i den pågående pandemin. – Det är just nu 135 bekräftade fall i Västerbotten och 25 personer vårdas inneliggande på sjukhus. Av dessa vårdas 11 på intensivvårdsavdelning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Presskonferens 7 april
Gunilla Persson, Brita Winsa och Anna Pettersson deltog vid presskonferensen, som också teckentolkades av Beatrice Emilsson. Foto: Gabriella Bandling

Tre kommuner i Västerbotten har drabbats av smitta på fyra olika vård-och omsorgsboenden där det rör sig om en eller några fall per boende som har smittats. Personerna vårdas isolerade på sina rum och är inte behov av sjukhusvård.

När en person på ett vård-och äldreomsorgsboende insjuknar i covid-19 samarbetar regionen med kommunen för att förhindra ytterligare smittspridning.

– Den smittade isoleras och vårdas i sitt rum om sjukhusvård inte bedöms nödvändigt. Smittspårning påbörjas, vilket innebär man tar reda på om andra på boendet har symtom vilket kan leda till att fler blir isolerade och provtagna för coronaviruset, säger Gunilla Persson.

Fler fall rapporteras dagligen i Västerbotten men det är ingen dramatisk ökning och vi har inte så många fall per dygn.

– Det har varierat mellan fem och tolv personer per dygn som smittats men det hänger såklart ihop med hur provtagningen ser ut. Vi förbereder oss för att möta utvecklingen med fler fall till vi når kulmen eller toppen av smittan som sedan vänder, säger Gunilla Persson.

Fantastiskt arbete av medarbetarna

– De senaste veckorna har varit intensiva i hela länet med bland annat nya arbetssätt som gör att du som besökare eller patient kan mötas av vården på lite olika sätt. Som besökare kan du bli mött av triagering vid hälsocentralen eller bedömnings- och provtagningstält vid sjukhusen. Vi gör detta för att skydda våra patienter som är inlagda men också att skydda våra medarbetare, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, som berättar att vårdplatsläget i dagsläget ser gott ut på alla tre sjukhus i länet.

Nya vårdplatser öppnar också löpande och nu har det öppnat nya intensivvårdsplatser och en infektionsavdelning för smittade patienter på Skellefteå lasarett. En ny intensivvårdsavdelning i Umeå är klar och de första patienterna kan läggas in där inom kort.

– Det har gjorts ett fantastiskt arbete av personalen och de som arbetar med att flytta och utrusta lokaler med nödvändig teknik för att kunna möta upp verksamhetens behov, fortsätter Brita Winsa.

Längre fram ser man behov av att dra ner utbudet på vissa avdelningar och stänga ner vissa mottagningar för att frigöra resurser för att behandla personer som smittats av covid-19.

Förbereder för ökat tryck

Region Västerbotten följer de prognoser som Folkhälsomyndigheten levererar om antalet personer som behöver vård i Sverige och i Västerbotten.

– Vi uppdaterar löpande våra egna beräkningar och vårt planeringsarbete utifrån all information som kommer in löpande och andra regioners lärdomar som ligger några veckor före oss i spridningen av viruset. Vi frigör just nu cirka 130 vårdplatser runt om i länet som är specifikt för covid-patienter, berättar Brita Winsa.

Det betyder inte att man bara gör nya platser men också att man frigör platser på andra mottagningar och avdelningar.

– Vi har tagit fram förslag för hur våra sjukhus och kliniker ska ställa om i händelse av ett kraftigt ökat inflöde av covid 19-sjuka patienter. Det är ett förslag, som ännu inte är samverkat med facken eller formellt beslutat, men det jag kan säga på ett övergripande plan är att det handlar om hur vi ska kunna upprätthålla de mest kritiska verksamheterna och hur vi i olika skeden av krisen kan komma att behöva stänga vissa verksamheter för att frigöra personal och vårdplatser, fortsätter Brita Winsa.

Företag i länet drabbas hårt av pandemin

Förutom sjukvården har Region Västerbotten även ett regionalt utvecklingsansvar. Till exempel så beslutades förra veckan om att avsätta 25 miljoner kronor av statliga regionala tillväxtmedel till en regional omställningscheck.

– Det är en helt ny stödform som tagits fram för att hjälpa företag med upp till nio anställda och som drabbats extra hårt av pandemin. Det är en tillfällig stödform som är sökbar t.o.m. sista september i år. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag som ansöker, berättar Anna Pettersson, säger regional utvecklingsdirektör.

Vi ser nu hur företag och företagare i vårt län drabbas hårt och att för många företagare är läget inte bara allvarligt utan kritiskt redan nu.

– Vi genomförde nyligen en enkätundersökning tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Företagarna som gick till 1400 företag i länet. Den ögonblicksbilden visade att hälften av företagen har ett minskat kassaflöde. Man permitterar, varslar och stoppar investeringar för att förhindra en konkurs. De som råkar allra mest illa ut nu är företag inom kultursektorn, besöksnäringen, transportsektorn och hotell- och restaurangbranschen. Här har vi tyvärr redan sett konkurser och rekonstruktioner komma, berättar Anna Pettersson.

Av den anledningen pågår nu ett massivt arbete hos kommunerna, inom Region Västerbotten och staten för att ta fram åtgärder som kan bli en brygga för många företagare att använda, i syfte att klara sig igenom krisen. Staten har lanserat en mängd stödpaket. Det gäller allt från sänkta arbetsgivaravgifter, korttidsarbete och anstånd med att betala skatt till statliga lånegarantier och statligt sjuklöneansvar.

Kommunerna i länet agerar på en mängd olika sätt för att ytterligare hjälpa företagarna lokalt. Åtgärder som sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och därmed ökar möjligheten att överleva krisen. Flera kommuner har även inrättat funktioner med snabb rådgivning till företagarna.

Även Region Västerbotten fokuserar på åtgärder för att företag i vårt län ska behålla livskraften under denna pandemi. Nyligen beslutades om att satsa 50 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i länet som rör bland annat hållbar utveckling, utbildning och digitalisering.

Kontakta mottagning vid osäkerhet

– Det är tillsammans som vi kommer att hantera den här krisen som pågår och vi måste hjälpas åt att skydda varandra och bromsa smittspridningen.  Det är tillsammans vi fixar det här, avslutar Brita Winsa, som påminner om att vården fortfarande till stor del bedrivs som vanligt.

– Det är många som avbokar sina besök, man ska inte vara orolig för att komma till oss och kanske missar nödvändiga medicinska besök, kontakta din vårdgivare om du känner dig osäker, säger Brita Winsa.

Information om kommande pressträff

Nästa veckas presskonferens hålls på torsdag den 16 april 15.30 på grund av påskhelgens röda dagar.

Sändningen kan ses i efterhand på: regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Tillbaka till nyhetslistan