NYHETER 2023-10-03

Höga betyg till specialistsjukvården i länet

Majoriteten av patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse av vården, det visar 2023 års nationella patientenkät, NPE.

En grupp medarbetare från Cancercentrums öppenvård. Foto: Linn Johansson

Nationell patientenkät undersöker hur patienter upplever den specialiserade sjukhusvården inom sju olika områden. Nio av tio tillfrågade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården. Region Västerbottens patienter är till och med ännu något mer nöjda än rikssnittet.

– Det är väldigt glädjande och ett kvitto på att våra medarbetare gör ett mycket gott jobb i bemötandet och omhändertagandet av våra patienter. Det är ett högt tryck i vården och det råder personalbrist inom några områden, vilket påverkar tillgängligheten. Vi jobbar på flera fronter med att komma till rätta med detta och västerbottningarna kan känna sig trygga med att de får god vård när de kommer till oss, säger Elisabeth Karlsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Högst poäng får områdena tillgänglighet, emotionellt stöd, och respekt och bemötande. Nästan nio av tio tillfrågade upplever att vårdpersonalen är tillgängliga för patienterna och dess anhöriga, att de är lyhörda inför patientens oro och rädslor, och att bemötandet de får av personalen är anpassat till deras individuella behov.

Cancercentrums öppenvård i topp

Flera öppenvårdsmottagningar i länet placerar sig bra i undersökningen, men högst i topp hamnade Cancercentrums öppenvård vid Norrlands universitetssjukhus med ett totalomdöme på 98 av 100.

– Det känns enormt roligt och hedrande att få denna bekräftelse på den arbetsinsats som vår engagerade och kompetenta personal utför i sitt dagliga arbete, säger de båda avdelningscheferna Tomas Forsberg och Carita Johansson.

– Vi har ett bra samarbete mellan yrkeskategorier med ett gemensamt mål att patienterna ska känna sig trygga och sedda. Vi arbetar med engagemang, kunskap och erfarenhet, där medmänsklighet är en viktig drivkraft, säger Åsa Örnberg och Maine Berglund som är kontaktsjuksköterskor vid Cancercentrum.

Andra mottagningar inom öppenvården som fått höga omdömen av sina patienter är exempelvis infektionsmottagningen och ögonmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus samt Neuro- och strokerehabilitering Umeå.

Barnsjukvården och Neo-IVA har nöjdast patienter


En grupp medarbetare från Neo-IVA. Foto: Klas Sjöberg.

Inom slutenvården kan särskilt Barn- och ungdomscentrum nämnas, med flera av sina avdelningar som får goda omdömen på totalen. Allra bäst med 98 av 100 fick Neo-IVA vid Norrlands universitetssjukhus, som är en intensivvårdsavdelning där för tidigt födda barn vårdas.

– Vi är så glada att det engagerade arbete som våra medarbetare utför uppskattas, säger avdelningschef Veronica Frost.

– Vi är glada och tacksamma över att vården fått så höga omdömen av våra patienter. En framgångsfaktor tror jag är att alla vi som jobbar på Neo-IVA trivs med sina arbetsuppgifter och med sina kollegor. Ingen arbetsdag är den andra lik, säger Frida Sundström, barnsjuksköterska, och fortsätter:

– Vi arbetar barn- och familjecentrerat och utformar vården efter varje barn och familjs unika behov. I teamet runt patienten ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logoped, kurator, dietist och sjukgymnast och där alla delar i vården är lika viktiga.

Andra avdelningar inom slutenvården som fått höga omdömen av sina patienter är exempelvis hand- och plastikvårdavdelning, Barn 3 och onkologisk avdelning vid Norrlands universitetssjukhus samt Barn 14 vid Skellefteå Lasarett.

Information och delaktighet är förbättringsområden

Området information och kunskap har störst förbättringspotential – ändå tycker åtta av tio patienter upplever att vården är bra på att kommunicera på ett sätt som är anpassat till den enskilda patientens förutsättningar. Även delaktighet och involvering kan bli bättre.

Enkäten visar också att män har en bättre upplevelse än kvinnor samt att äldre personer har en bättre upplevelse än yngre. Skillnaderna mellan dessa grupper är dock små.

–  Patientenkäten är ett bra sätt för oss att upptäcka förbättringsområden och ett underlag för att fortsätta utveckla den specialiserade sjukhusvården. Just information och delaktighet är något vi behöver bli ännu bättre på. Personcentring och patientens delaktighet i sin hälsa och vård är också en central del i omställningen till nära vård, säger Elisabeth Karlsson.

Om Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Mer information: patientenkat.se

Tillbaka till nyhetslistan