NYHETER 2023-09-13

Upplevelser av att leva med stomi i glesbygd

En nyligen publicerad studie beskriver glesbygdspatienters upplevelser av att leva med stomi. Stomikomplikationer är vanliga och påverkar många aspekter i vardagen. Stomiproblem hanteras vanligtvis av en specialiserad stomisjuksköterska, en tjänst som inte finns i glesbygdskommuner i södra Lappland*.

Studiens resultat visade att stomier upplevdes som mycket deprimerande i början. Deltagarna hade svårt att hantera förbandet på rätt sätt men med tiden lärde de sig, vilket gjorde livet lättare. Det fanns både upplevelser av tillfredsställelse och missnöje med vården. De som var missnöjda uttryckte bristande kompetens i att hantera stomirelaterade problem.

Mer kunskap behövs

Att leva med stomi i glesbygd, i norra Sverige upplevdes som en lärande process och acceptans av stomin var viktigt. Denna studie visar att det finns ett behov av ökad kunskap om stomirelaterade problem i primärvården i glesbygd, för att hjälpa patienter att klara sin vardag.

Metod

En kvalitativ deskriptiv studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med 17 stomipatienter som bor i glesbygdskommuner och som fick en del av sin vård vid den lokala sjukstugan. Kvalitativ innehållsanalys användes.

Läs studien

Simon Näverlo, Karin Strigård, Ulf Gunnarsson & Anette Edin-Liljegren (2023) Patients’ experiences of living with a stoma in rural areas in Northern Sweden, International Journal of Circumpolar Health, 82:1, DOI: 10.1080/22423982.2023.2221767

Läs studien

*ej inkluderat Lycksele kommun, där det finns en stomisjuksköterska. 

Tillbaka till nyhetslistan